โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

Download

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 ฝ่ายกิจการนักเรียน Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
2 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Download 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:46
3 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:12
5 ฝ่ายบริหารงานบุคคล Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:14
6 การศึกษาค้นคว้าอิสะ IS Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:19
7 กิจกรรมโฮมรูม Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:54
8 SDQ Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:49
9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:48
10 แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32
11 ไฟล์ข้อมูลเขียนโครงการ Download 12 มกราคม 2560 เวลา 15:58