โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ผลงานทางวิชาการ นางสาวพวงพยอม ถึงสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง Baby Elephants

2016-05-31 19:34:00 น.

4.0 ดาว