โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : วันที่ 27 พ.ค. 2559 คระครูจากโรงเรียนพระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต


คระครูจากโรงเรียนพระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จำนวน 3 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนแม่จริม เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการภายในห้องสมุดและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดมีชีวติของโรงเรียนแม่จริม

2016-11-01 15:44:57 น.

4.0 ดาว