โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน


  

นางรัชนีวรรณ   บุญทวี  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม

นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร  ไชยภักษา
          
นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา
ครูชำนาญการ
            
ครูชำนาญการ 

นางวิโยภา  ไชยมงคล
 
 
ครูชำนาญการ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นายกฤตภพ  ไชยมงคล

นางสาวจุฑาพิชญ์  ธรรมศิลป์
ครูชำนาญการ
นายเอกภพ  คำแปงตัน
ครู อัตราจ้าง
ครู
นางสาวลำยวน  สวนแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา     

นางมลฤดี    บุญงาม

ครู   

นางสาวสุภาพร  คำชั่ง

พนักงานราชการ

                             

 

นายณัทธนัท  สมคำ

พนักงานราชการ


 

 
 

นางสาวอารุณี   แก้วแสงอินทร์
 
ครูชำนาญการ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขและพละศึกษา


 
 


 
นายสมพงษ์  กันชนะ
 
พนักงานราชการ

 

นายวิทยา  ชมภูเทศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

               
 

 
 นางกมลวรรณ  ตันติวัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   

 

นางปราณี  ขัติเนตร
 
นายนิรันดร์  แท่นทอง
ครูชำนาญการ
 
ครูชำนาญการ
    


นางสาวลักขณา  กาสี
พนักงานราชการ
  


  


  


นางสาวพวงพยอม  ถึงสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสาวปณิสรา  วงสุยะ
 
นางสาวบุศราภรณ์  สมบุญ
ครูชำนาญการ


 
ครูชำนาญการ
    

  

 

นางสาวกนกวรรณ      จัดสวย
  
นางธัญญลักษณ์  ทิพจันทร์ 
ครู


นางสาววัลลภา  คำมงคล
ครูอัตราจ้าง
  
ครูนายจักรพันธ์  สุทธวิจิตริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา


นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
ครู อัตราจ้าง


 

 
นางสาวทัศนีย์  การินทร์
ครูชำนาญการ


นายสงวน   ทาพันธ์
 
นางสาวธีรยา   บริบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
    

  

 

นางสาวิตรี   อินใจ
  
นางถนอมศรี   ใชยจริม
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  
  แม่บ้านนางภัทรา   ใชยจริม
 
นายสมศรี   ไกรษร
พนักงานขายของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

 
นักการภารโรง
 


  
 


นายแสงแก้ว   ไชยมะจักร์
  
นายนรินทร์   เขื่อนจักร
นักการภารโรง
  
  นักการภารโรงนายวีรากร  คำนาน
หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายเอกลักษณ์  แม้นพ่วง
รองหัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นางสาวยุพดี  ปัญญา
 
นางสาวสุกัญญา  ขัตเนตร
เหรัญญิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
เลขานุการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

นางสาวเบญจรัตน์  ไชยกาอินทร์
 
นางสาวประภาพร  แซ่ย่าง
กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
กรรมการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  
 นางสาวปาริชาติ  สุเมรุไหว
หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวศศิธร ยกศิริ
 
นางสาวรัชนก กันชนะ
เลขานุการ
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
กรรมการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา