โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่านนายรังสรรค์  ไกรสีกาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร  ไชยภักษา
          
นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา
ครูชำนาญการ
            
ครูชำนาญการ 

นางวิโยภา  ไชยมงคล
 
 
ครูชำนาญการ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นายกฤตภพ  ไชยมงคล

นางสาวจุฑาพิชญ์  ธรรมศิลป์
ครูชำนาญการ
นายเอกภพ  คำแปงตัน
ครู อัตราจ้าง
ครู
     

นางมลฤดี    บุญงาม

ครู   

                             

 

นายณัทธนัท  สมคำ

พนักงานราชการ


 

 
 
 
 


 
นายสมพงษ์  กันชนะ
 
พนักงานราชการ

 


นางกมลวรรณ  ตันติวัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   

 

นางปราณี  ขัติเนตร
 
นายนิรันดร์  แท่นทอง
ครูชำนาญการ
 
ครูชำนาญการ
    

  


  


  
                                                                  นางสาวปณิสรา  วงสุยะ
 

ครูชำนาญการ


 

    
              


นายสงวน   ทาพันธ์
   นางถนอมศรี   ใชยจริม

นายนรินทร์   เขื่อนจักร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                แม่บ้าน
  นักการภารโรง
    

  

 


 


  
Copyright © Your Website 2014