โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางมลฤดี บุญงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหว


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เล่มที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางมลฤดี   บุญงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2019-03-14 17:08:13 น.

4.0 ดาว