โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน






                                                                   


                                                                            

  
                                  


                                                                           

     
                                          


                                            


                          
                            






นางสาวอารุณี    แก้วแสงอินทร์
ครู
ประธานกรรมการ





นางเพ็ญลักษณ์    พรหมสกุลปัญญา
ครู
รองประธานกรรมการ











นายสมพงษ์   กันชนะ
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ





 
 
นางธัญญลักษณ์    ทิพจันทร์
ครู
กรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ




นางกมลวรรณ    ตันติวัฒน์
 
นางปราณี    ขัติเนตร
ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ





นายรังสรรค์    ไกรสีกาจ
ครู
กรรมการ
 


นายจักรพันธ์    สุทธวิจิตร
ครู
กรรมการ


 


 




 

นายวิทยา    ชมภูเทศ
 
นายณัทธนัท    สมคำ
ครู
กรรมการ
 
พนักงานราชการ
กรรมการ





 



นายเอกภพ    คำแปงตัน
 

ครูอัตราจ้าง
กรรมการ







นายนิรันดร์    แท่นทอง
ครู
ประธานกรรมการ




นางสาวลำยวน    สวนแก้ว
ครู
รองประธานกรรมการ











นางสาวธีรยา    บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ





 


นางสาวปณิสรา    วงสุยะ
ครู
กรรมการ




นางสาวพวงพยอม    ถึงสุข
 
นางสาวจุฑาพิชญ์    ธรรมศิลป์
ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ





 


นางสาวลักขณา    กาสี
 
นางสาวสุภาพร    คำชั่ง
พนักงานราชการ
กรรมการ
 
พนักงานราชการ
กรรมการ




 



นางสาวนันทิยา    เขื่อนเมือง
 

ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
 









นายรังสรรค์    ไกรสีกาจ
ครู
ประธานกรรมการ




นายสมพงษ์    กันชนะ
พนักงานราชการ
รองประธานกรรมการ











นางสาวบุศราภรณ์    สมบุญ
ครู
กรรมการและเลขานุการ




 


นางสาวอารุณี    แก้วแสงอินทร์
ครู
กรรมการ




นางกมลวรรณ    ตันติวัฒน์
 
นางปราณี    ขัติเนตร
ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ






 

นายจักรพันธ์    สุทธวิจิตร
 
นางสาวพวงพยอม   ถึงสุข
ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ




 

นายณัทธนัท    สมคำ
 
นางสาวลักขณา    กาสี
พนักงานราชการ
กรรมการ




นางสาวนันทิยา    เขื่อนเมือง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ





 
พนักงานราชการ
กรรมการ






นายเกรียงไกร    ไชยภักษา
ครู
ประธานกรรมการ



นางวิโยภา    ไชยมงคล
ครู
รองประธานกรรมการ











นางมลฤดี    บุญงาม
ครู
กรรมการและเลขานุการ




 


นายวิทยา    ชมภูเทศ
ครู
กรรมการ



นางสาวทัศนีย์    การินทร์
 
นายกฤตภพ    ไชยมงคล
ครู
กรรมการ
 
ครู
กรรมการ






 

นางสาวกนกวรรณ    จัดสวย
 
นางวัลลภา    สมแสน
ครู
กรรมการ
 
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ




 

นายเอกภพ    คำแปงตัน
 

ครูอัตราจ้าง
กรรมการ