นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับเพจ Facebook / ช่อง YouTube
โรงเรียนสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
Privatrechtschutz

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ScQA

กำหนดการรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน ScQA

ขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี
ประกาศ แจ้งการหยุดเรียนครึ่งวัน ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.10 น. เป็นต้นไป
ประกาศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ รายชื่อนักเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ภาคเรียนที่1/2565)
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2565)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนแม่จริม ชม การ์ตูนแอนิเมชัน สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ของสังคมให้งอกงาม และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รับชมทุกตอนได้ที่ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา และ เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565)

sar2564 โรงเรียนแม่จริม
sar2563 โรงเรียนแม่จริม

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster