นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ประกาศ จาก สพฐ.รางวัล ScQA


รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ScQA
เว็บไซต์ หมวด 1 - 7


sar2564 โรงเรียนแม่จริม
sar2563 โรงเรียนแม่จริม
กิจกรรมชุมนุม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทรูปลูกปัญญา
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
เด็กดีดอดคอม พิชิต TCAS
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

การบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน แบบบูรณาการ "อารยวิถีของดีแม่จริม"การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีทักษะอาชีพ
เป็น SMART Student ตามเป้าประสงค์ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขับเคลื่อนนวัตกรรม MS 2P3R MODEL ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน หลักสูตรอารยวิถีของดีแม่จริม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnimg)


🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูแนะแนว นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม รับทุนการศึกษา ทุนละ 1000 บาท จำนวน 6 ทุน จาก สหกรณ์การเกษตรแม่จริม
25 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ได้รับมอบหมายจาก นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. และร่วมการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อ.แม่จริม จังหวัดน่าน
22 สิงหาคม 2566อ่านเพิ่มเติม>>

🔴โรงเรียนแม่จริม นำโดย นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รับการตรวจเยี่ยม จาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ มอบหมายให้ นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566
18-20 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูวิวาพร ชายครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ติดตาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่
18 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม>>


[12/ก.ย./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในศุกร์ วันที่ 15 กันยายน 2566 /โดย admin

[17/ก.ค./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /โดย admin

[18/พ.ค./2566] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปี 2566 /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ลิงก์ยื่นซองประมูล /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ประกาศการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบโรงเรียนแม่จริมว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบการใช้ภาชนะในการจำหน่ายอาหาร /โดย adminโรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5471-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright @2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

 

Privatrechtschutz